DARMOWA DOSTAWA OD 199 zł
DOŻYWOTNIA GWARANCJA
MOŻLIWOŚĆ KOREKTY ROZMIARU
DOŻYWOTNIA GWARANCJA
MOŻLIWOŚĆ KOREKTY ROZMIARUZaloguj się

polityka prywatności

BEDLAVA Adam Bedla

25-729, Kielce
ul. Różana 18
NIP: 9591622346
REGON: 522359719

kontakt@bedlava.pl

+48505520223

poniedziałek – piątek
8:00 – 15:00

1. CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Państwa ze szczegółami przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, aby dać Państwu pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Państwa prywatność i informacje, które nam Państwo przekazują. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Państwa danych.

W naszej Polityce prywatności znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

1.1. Kto jest administratorem strony internetowej bedlava.pl?

Administratorem strony internetowej www.gemlord.pl jest Adam Bedla, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bedlava Adam Bedla, NIP: 9591622346, REGON: 522359719 (czyli: my).

 

2. DANE OSOBOWE

2.1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2.2. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Bedlava Adam Bedla, 25-729, Kielce, ul. Różana 18, telefon: +48505520223, e-mail: kontakt@bedlava.pl W sprawie Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować za pomocą:
– poczty elektronicznej: kontakt@bedlava.pl
– poczty tradycyjnej: Bedlava Adam Bedla, 25-729, Kielce, ul. Różana 18
– telefonu: +48505520223

 

3. JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PAŃSTWO PODAJĄ

3.1. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

zawarcie i wykonanie umowy

imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

konto w sklepie internetowym

imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, firma, NIP

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną

do momentu usunięcia konta

formularz „Zapytaj o produkt”

imię, nazwisko, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

formularz „Powiadom mnie o dostępności”

imię, nazwisko, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

zamieszczanie opinii o sklepie oraz komentarzy na blogu

nick, imię i nazwisko

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prezentowaniu na stronie sklepu internetowego opinii o sklepie i komentarzy dotyczących treści zamieszczonych na blogu

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

newsletter

imię, nazwisko, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

do dnia wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych

marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing

adres IP, informacje zapisane w plikach cookie, lokalizacja

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu

przez 26 miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Państwa dane się zdezaktualizowały

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

analiza ruchu na stronie Sklepu Internetowego

adres IP

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie ruchu Klientów na stronie Sklepu.

przez 26 miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

3.2. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz (np. założenia konta).

3.3. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, w celach
opisanych w niniejszej Polityce mogą zostać udostępnione naszym zaufanym partnerom tj. podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych przez nas usług, takim jak: instytucje finansowe, dostawcy usług technologicznych, dostawcy usług transportowych, pocztowych, doręczeniowych, logistycznych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, dostawcy usług marketingowych oraz usług związanych z promocją i reklamą.

 

3.4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji.

3.5. Czy będziemy przekazywać Państwa dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W celu korzystania z narzędzi Google, służących do tworzenia statystyk, określania profilu Klienta oraz działań marketingowych i remarketingowych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google.

 

4. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

• żądania dostępu do Państwa danych osobowych
• żądania sprostowania Państwa danych osobowych
• żądania usunięcia Państwa danych osobowych
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
• żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Państwu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Państwa żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku poinformujemy Państwa w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Państwu przyczyny opóźnienia.

4.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe mają Państwo prawo do:

• dostępu do danych osobowych,
• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
• uzyskania kopii Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo zażądać dostępu do Państwa danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@bedlava.pl

4.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych. Mają też Państwo prawo do żądania uzupełnienia przez nas Państwa danych osobowych. Jeśli chcą Państwo zażądać sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@bedlava.pl

4.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

• Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
• Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
• wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Państwa dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaną Państwo poinformowani.

Jeśli chcą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@bedlava.pl

4.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

• kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
• przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
• Państwa dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
• zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Państwa sprzeciwie.

Jeśli chcą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@bedlava.pl

4.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
• przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
• przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@bedlava.pl

4.6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Mają Państwo prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Standardowo udostępnimy Państwu Państwa dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolą Państwo, aby dane zostały Państwu udostępnione w innym formacie proszę wskazać preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Państwu dane w preferowanym przez Państwa formacie. Mogą Państwo również zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcą Państwo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@bedlava.pl

4.7. Czy mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: kontakt@bedlava.pl

4.8. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

 

5. PLIKI COOKIES

5.1. Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki “cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwo i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Państwa potrzeb. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

5.2. Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

5.3. Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies: Cookies sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia. Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.

5.4. Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

• konfiguracji Sklepu Internetowego;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii lub Google LLC z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
• określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Państwa preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Państwa w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. Aby przeglądać i edytować informacje o Państwa preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, mogą Państwo skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Państwa urządzenia. Ustawienia te mogą Państwo zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej).